Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Дотоод сургалт зохион байгууллаа.

2019-11-15 Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ажилтнууд "Төрийн хяналт шалгалтын стандарт" сэдэвт сургалтанд бүрэн хамрагдлаа.

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2019-11-08 Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын албан хаагчид АТГ-аас зохион байгуулсан сургалтад бүрэн хамрагдлаа.

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2019-11-08 Дархан-Уул аймаг

Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын дүнг хэлэлцүүллээ.

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

2019-11-06 Дархан-Уул аймаг

Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2019-11-06 Дархан-Уул аймаг

Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланг ҮАГ-т хүргүүлэв.

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

2019-09-23 Дархан-Уул аймаг

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

2019-09-18 Дархан-Уул аймаг

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.