Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн 2018 оны үйл ажиллагаа, үр дүнд хийсэн нийцлийн аудитын тайлан


“Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн 2018 оны үйл ажиллагаа, үр дүн”-д хийсэн нийцлийн аудитыг хийж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүллээ.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.18татах