Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Нийцлийн аудитын тайлан

2019-06-18 Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр ,үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” сэдэвт нийцлийн аудитыг гүйцэтгэж Үндэсний аудитын газар болон холбогдох бусад байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүллээ.

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Аудитын нээлт хийлээ

2019-03-18 Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” нийцлийн аудитын нээлт хийв.