Үр дүнд: 78
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын ТЕЗ-ийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
2.Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын ЗДТГ-ын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
3.Дархан-Уул аймгийн Мал эмнэлгийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
4.Дархан-Уул аймгийн Татварын хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
5.Дархан-Уул аймаг дахь Гаалийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
6.Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-ын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
7.Дархан-Уул аймгийн Цагдаагийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
8.Дархан-Уул аймгийн Статистикийн хэлтэс 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
9.Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
10.Дархан-Уул аймгийн Уул уурхай, эрчим хүчиний политехникийн коллежийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
11.Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
12.Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын ИТХ-ын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
13.Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын ИТХ-ын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
14.Дархан-Уул аймгийн ХААИС-ийн дэргэдэх лицей сургуулийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
15.Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн лицей ахлах сургуулийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
16.Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын ОНХС-ийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
17.Дархан-Уул аймаг дахь ШШГЕГ-ын харьяа Хорих 435 дугаар ангийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
18.Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
19.Дархан-Уул аймгийн УЦУОША-ны 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
20.Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн даатгалын сангийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
21.Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын ОНХС-ийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
22.Дархан-Уул аймгийн ТЕЗ-ийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
23.Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
24.Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 26 дугаар цэцэрлэгийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
25.Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ТЕЗ-ийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
26.Дархан-Уул аймаг дахь ШШГА-ны харьяа хорих 445 дугаар ангийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
27.Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн даатгалын сангийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
28.Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын ИТХ-ын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
29.Дархан-Уул аймгийн Прокурорын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
30.Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын ОНХС-ийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
31.Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-ын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
32.Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын ЗДТГ-ын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
33.Дархан-Уул аймгийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих Дархан төвийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
34.Дархан-Уул аймаг дахь ХААИС-ийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
35.Дархан-Уул аймгийн Технологийн сургуулийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
36.Дархан-Уул аймгийн Биеийн тамир спортын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
37.Дархан-Уул аймгийн Музей 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
38.Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
39.Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шинжилгээний албаны 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
40.Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын ТЕЗ-ийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
41.Дархан-Уул аймгийн Дархан Өргөө политехник коллежийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
42.Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ИТХ-ын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
43.Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ОНХС-ийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
44.Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
45.Дархан-Уул аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
46.Дархан-Уул аймгийн ХХААГазрын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
47.Дархан-Уул аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтэсийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
48.Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
49.Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн хөгжийн сангийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
50.ХААИС-ийн харьяа Дархан-Уул аймаг дахь УГТХ-ийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
Үр дүнд: 78