Үр дүнд: 7
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.ХААИС-ийн харьяа Дархан-Уул аймаг дахь УГТХүрээлэнгийн 2017, 2018 оны үйл ажиллагаа, үр дүн гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
2.Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөөАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
3.“ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИЙДВЭР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ЭСЭХ” НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
4.ТЕЗ-ийн 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
5.Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-ОНХС-2018 тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
6.Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Шилэн данс-2018 тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
7.Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-УТХО-2018 тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2019
Үр дүнд: 7