ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР


Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу аудитор Н.Отгонцэцэг "Аудитын арга хандлага, зорилтот хэрэглэгчид болон харилцагч талуудыг тодорхойлон, аудитын стратегийг боловсруулж, баримтжуулах" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.