ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР


       Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олны санаачилгаар гүйцэтгэлийн болон нийцлийн аудитын үе шатны ажлуудыг гүйцэтгэхдээ нэг стандартаар гаргах, мөн гүйцэтгэлийн болон нийцлийн аудитын журам, стандарт зэргийг мөрдлөгө болгон ажиллахад зориулж “ГҮЙЦЭТГЭЛ БОЛОН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН БАРИМТЖУУЛАЛТ” гарын авлагыг боловсруулж, хэвлүүлэв. Мөн алба хаагчдын өрөөнд уг гарын авлагын хураангуйг хэвлүүлж байршуулсан.