Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.


Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн "Аудитын төлөвлөгөө шинэчилэн батлах тухай" А/45 тоот тушаал, Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу "ХААИС-ийн харьяа Дархан-Уул аймаг дахь Ургамал, газар тариалангийн хүрээлэнгийн 2017, 2018 оны үйл ажиллагаа, үр дүн"-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийж санамж бичиг гардуулав. Нээлтэд хэлтсийн дарга бөгөөд аудитын менежер Ш.Мөнхбаяр, аудитор У.Батсүрэн, С.Санжаажав, Ч.Гантулга, Н.Отгонцэцэг, УГТХ-ийн дэд захирал Б.Баатарцол, ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Тунгалаг нар оролцов.